biuro

Nasze
Usługi

 • dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości oraz ich Właścicieli,
 • prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów,
 • pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja płatności na rzecz nieruchomości,
 • sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz przygotowywanie płatności na rzecz dostawców,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość, jeżeli takie występują,
 • przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej (VAT-7, CIT-2, CIT-8), zgodnie z obowiązującym prawem,
 • sprawdzenie i/lub dokonanie uzyskania przez Wspólnotę Mieszkaniową numeru NIP i REGON, dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego VAT, rozliczanie VAT i CIT jeżeli Wspólnota prowadzi  działalność gospodarczą (dotyczy wyłącznie Wspólnoty Mieszkaniowej),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych oraz przygotowanie informacji na zebranie sprawozdawcze o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, tabliczkach przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach z nieruchomości wspólnej.
 • przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,
 • kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń w jakie jest wyposażony i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm
 • dowykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,
 • kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,
 • kontrola nad zapewnieniem zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków,
 • kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców i kontrolę wykonania zawartych na rzecz nieruchomości umów.